All Publications

Improving Commonsense in Vision-Language Models via Knowledge Graph Riddles

Shuquan Ye, Yujia Xie, Dongdong Chen, Yichong Xu, Lu Yuan, Chenguang Zhu, Jing Liao.
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023 (Highlight).
[project] [arxiv] [code]

Robust Point Cloud Segmentation with Noisy Annotations

Shuquan Ye, Dongdong Chen, Songfang Han, Jing Liao.
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 2022 IF: 24.314.
[project] [paper] [code]

Exemplar-Based 3D Portrait Stylization

Shuquan Ye#, Fangzhou Han#, Mingming He, Menglei Chai, Jing Liao.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG, CCF A, JCR Q1) 2021.
[project] [paper] [code]
#Equal Contribution

Learning with Noisy Labels for Robust Point Cloud Segmentation

Shuquan Ye, Dongdong Chen, Songfang Han, Jing Liao.
International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021, (Oral).
[project] [paper] [code]

Meta-PU An Arbitrary-Scale Upsampling Network for Point Cloud

Shuquan Ye, Dongdong Chen, Songfang Han, Ziyu Wan, Jing Liao.
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG, CCF A, JCR Q1), 2021.
[paper] [code]

Coherence and Identity Learning for Arbitrary-length Face Video Generation

Shuquan Ye, Chu Han, Jiaying Lin, Guoqiang Han, Shengfeng He.
International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2020.
[paper]

Two-dimensional-reduction Random Forest

Shuquan Ye, Zhiwen Yu, Jiaying Lin, Kaixiang Yang, Dan Dai, Zhi-Hui Zhan, Wei-Neng Chen, Jun Zhang.
International Conference on Information Science and Technology (ICIST), (Oral), 2018.
[paper]